Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 10:02

Cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân, tin dân

Thời gian qua, nhờ cầu thị lắng nghe ý kiến của dân nên cán bộ, đảng viên (CBĐV) nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều CBĐV chưa toàn tâm phục vụ nhân dân, chưa tôn trọng ý kiến của dân, chỉ nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh, có những biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống.

Để khắc phục tình trạng trên, đội ngũ CBĐV cần thấm nhuần quan điểm quần chúng, phong cách quần chúng, cầu thị lắng nghe ý kiến của dân, đồng thời chống bệnh quan liêu, biểu hiện xa dân. Mỗi CBĐV cần nhận thức được rằng, cầu thị lắng nghe ý kiến của dân sẽ giúp các cấp ủy Đảng và CBĐV lãnh đạo, điều hành sát với cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân. Đảng ta là Đảng cầm quyền, CBĐV không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người “đầy tớ trung thành” của dân, công bộc của dân. Vì vậy, mỗi CBĐV cần xem việc cầu thị lắng nghe ý kiến của dân là thước đo đánh giá hiệu quả công việc và phẩm chất đạo đức của chính mình.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, mỗi CBĐV phải dựa vào dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với dân, cầu thị lắng nghe ý kiến của dân góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. CBĐV gần dân, trọng dân, tin dân, cầu thị lắng nghe ý kiến của dân để hiểu rõ và nắm vững “dân tình, dân tâm, dân ý” để từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần giải quyết những bức xúc của dân và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của chính mình./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết