Tiếng Việt | English

26/10/2015 - 14:00

Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Cần có những giải pháp bảo đảm thực hiện việc “đổi mới, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”

Trong phần “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…”, Dự thảo đã nêu: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”. Tôi đề nghị, Dự thảo cần bổ sung những giải pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả những nội dung đổi mới này.

Theo tôi, một trong những giải pháp quan trọng là làm cho nhân dân hiểu được những nội dung góp ý với tổ chức Đảng và những nội dung góp ý với đảng viên để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Người dân góp ý với tổ chức Đảng là góp ý kiến vào các dự thảo, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận,… của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng trước mỗi kỳ Đại hội; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên với nhân dân.

Người dân góp ý với đảng viên là góp ý việc đảng viên thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đúng đầu cấp ủy, đứng đầu tổ chức Đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân.

Khi người dân đã hiểu những nội dung góp ý với tổ chức Đảng và đảng viên, thì sẽ phát huy tốt vai trò của nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân./.

Nguyễn Sáng Mạnh

Chia sẻ bài viết