Tiếng Việt | English

29/03/2017 - 20:04

Cần Giuộc: Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, thời gian qua, Huyện ủy tập trung KTGS đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”,...


 Buổi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy. Ảnh minh họa: Lê Hoàng Dũng

Năm 2016, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự thành công cho mọi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ,..

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Liên đoàn Lao động, Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

Năm 2016, Đảng bộ huyện có 7 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, giảm 1 đảng viên so với năm 2015; không có khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng và không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chiếm tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm qua. 

Phát huy những kết quả, ngay từ đầu năm 2017, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình công tác KTGS của cấp ủy và kế hoạch của UBKT. Đồng thời, phối hợp các ban Đảng Huyện ủy, các ngành huyện liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác KTGS của Đảng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X) và Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2009 của Tỉnh ủy “Về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS của Đảng”.

Với sự quyết tâm cao và tinh thần, trách nhiệm của từng ủy viên, UBKT Huyện ủy sẽ phát huy hơn nữa việc đổi mới phong cách, lối làm việc theo Di chúc của Bác, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm của từng ủy viên UBKT; bằng nhiều giải pháp, quyết tâm kéo giảm tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm xuống mức thấp nhất trong năm 2017,..../.

Phạm Chí Thành

Chia sẻ bài viết