Tiếng Việt | English

08/09/2015 - 10:23

Long An

Cần Giuộc: Hiệu quả từ việc chủ động tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự thành công cho mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nên trong nhiệm kỳ qua, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đều có nội dung về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mà trọng tâm là công tác tự phê bình và phê bình, gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những nhiệm vụ chính trị của huyện đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Liên đoàn Lao động, Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Kết quả, các chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đạt 100% tổ chức Đảng và đảng viên trong chương trình, kế hoạch đều được kiểm tra hoặc giám sát.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện có 81 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (giảm 39 đảng viên so với nhiệm kỳ 2005-2010); không có khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng và không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chiếm tỷ lệ thấp nhất trong nhiều nhiệm kỳ qua. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện ngày càng chặt chẽ và đi vào nền nếp. Công tác xem xét xử lý kỷ luật Đảng bảo đảm tính khách quan, công tâm, dân chủ, chính xác và kịp thời.

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, phối hợp các Ban Đảng Huyện ủy, các ngành có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 226-TB/TW ngày 3-3-2009 của Ban Bí thư (khóa X) và Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-9-2009 của Tỉnh ủy “Về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Tăng cường giám sát thường xuyên một cách toàn diện, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề với phương châm “Giám sát toàn diện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, nhất là trên các lãnh vực nhạy cảm, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Chí Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cần Giuộc

Chia sẻ bài viết