Tiếng Việt | English

04/09/2015 - 08:46

Chỉ có 5 Phó Tổng giám đốc tại Tổng công ty Đường sắt

Theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ, Tổng công ty Đường sắt sẽ chỉ có 5 Phó Tổng giám đốc thay vì 7 người như trước đây.

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 69/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Nghị định số 69/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10 quy định, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động, sau khi được chủ sở hữu chấp thuận và quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Tổng công ty Đường sắt sẽ chỉ có 5 Phó Tổng giám đốc. (Ảnh: KT)

Cụ thể, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có từ 1 - 3 kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ GTVT tải quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và trả lương. Trong đó, tiêu chuẩn, điều kiện, chế hộ hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của kiểm soát viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, với như quy định hiện hành, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được phép có 7 Phó Tổng giám đốc. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chỉ được có 5 Phó Tổng giám đốc và 1 kế toán trưởng. Kế toán trưởng này do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương và các lợi ích khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định bổ sung 12 đơn vị hạch toán phụ thuộc đường sắt Việt Nam; bổ sung 3 Công ty TNHH một thành viên vào danh mục các công ty do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ và bổ sung 4 Công ty cổ phần vào danh sách các công ty do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ./.

PV/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết