Tiếng Việt | English

14/09/2020 - 10:24

Chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng

Hiện nay là thời điểm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương đang tiến hành Đại hội (ĐH) Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, tiến tới ĐH Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Hà Nội vào quí IV-2020.

Tại phiên họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương ngày 15/7/2020, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá: Trong công tác TĐKT, chúng ta đã làm kịp thời, tích cực, chủ động. Nhiều bộ, ngành, địa phương tổ chức phong trào thi đua thiết thực, sáng tạo, tập trung giải quyết một số khâu yếu, nhất là tuyên truyền người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến,...

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh ta luôn làm tốt công tác TĐKT. Việc khen thưởng đã phản ánh đúng phong trào thi đua, kích thích phong trào thi đua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, là “đòn bẩy” thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang phòng, chống Covid-19. Vì vậy, cần xem trọng cả phong trào thi đua ngăn chặn hiệu quả Covid-19 và phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

Để đẩy mạnh công tác TĐKT và phong trào thi đua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác TĐKT, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập thành tích chào mừng ĐH Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết