Tiếng Việt | English

07/09/2015 - 14:45

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

Chủ tịch nước lưu ý Bộ Tổng Tham mưu cần phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Sáng nay (7/9), tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2015).

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các bộ ngành, các địa phương các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công lên lá cờ truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Cách đây 70 năm, ngày 7/9/1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Bộ Tổng Tham mưu.

70 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy đầu não của Quân đội.

Việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, lập nên những chiến công hiển hách, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đương đầu với những đội quân xâm lược hùng mạnh, Bộ Tổng Tham mưu đã kế thừa, phát huy truyền thống, nghệ thuật quân sự của cha ông “lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, lấy “đoản binh thắng trường trận”, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, từ “vừa làm, vừa học”, chỉ đạo, chỉ huy chiến tranh du kích tiến lên chỉ đạo, chỉ huy chiến tranh hiện đại, các chiến dịch hợp đồng các binh chủng quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đất nước hòa bình, thống nhất, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý đúng đắn, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống; đồng thời, tăng cường tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thực hiện tốt chức năng là “cơ quan đầu não của Quân đội”, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ huy, chỉ đạo toàn quân không ngừng xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Nhiệt liệt chúc mừng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trải qua chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược - Tận tụy, sáng tạo - Đoàn kết, hiệp đồng - Quyết chiến, quyết thắng”; xứng đáng là Bộ Tổng Tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử, đã trở thành bài học, truyền thống quý báu của ông cha ta. Ngày nay, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông gay gắt, căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của nước ta. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là cho các lực lượng vũ trang nhân dân; trong đó, vai trò, trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là hết sức nặng nề.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để làm tròn nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cơ quan chỉ huy đầu não của quân đội, cán bộ, chiến sỹ, nhất là đội ngũ tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Tổng Tham mưu phải quán triệt sâu sắc học thuyết quân sự Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự của dân tộc, những bài học lịch sử trong hơn 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó, chủ động định hướng cho mọi hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước lưu ý cần phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại một số lực lượng quan trọng.

Điều chỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế quân đội, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phượng theo hướng tinh, gọn, cơ động, có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu để đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí, trang thiết bị công nghệ cao, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng. Tham mưu, chỉ đạo quân đội làm kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong những ngành, lĩnh vực, các địa bàn quan trọng mà quân đội tham gia thực hiện.

Đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác tổng kết nghiên cứu, bổ sung, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam gắn với nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng.

"Thường xuyên nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát, đúng các tình huống chiến lược có thể xảy ra, các tình huống phức tạp do các thế lực thù địch có thể gây ra, kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn; điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đe dọa chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tổng Tham mưu cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, tài giỏi về công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước./.

Hoàng Dũng/VOV 

Chia sẻ bài viết