Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 15:19

Chúng tôi hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và kỳ vọng!

Chủ đề của Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

ĐH diễn ra trong không khí phấn khởi, tràn ngập hương xuân, nhân dân cả nước cùng hướng về ĐH với tất cả niềm tin và kỳ vọng: Nhiệm kỳ mới, đất nước càng thêm đổi mới.

Theo dõi thông tin qua báo chí, tôi được biết, công tác chuẩn bị ĐH đã sẵn sàng; đặc biệt, các dự thảo văn kiện trình ĐH XII thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. Đồng thời, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận, có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ĐH sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao dẫn đến thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 và 14 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị ĐH, với sự đoàn kết, thống nhất cao, tất cả chúng tôi - những người dân Long An sẽ cùng đoàn kết một lòng, tích cực lao động sản xuất, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của ĐH lần thứ XII của Đảng. Chúng tôi hướng về ĐH với tất cả niềm tin và kỳ vọng!

Huỳnh Sơn

Chia sẻ bài viết