Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 15:21

Long An

Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Các Đảng bộ đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương.


BTV Tỉnh ủy Long An kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Kết quả thực hiện

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An - Lê Thanh Nghiêm cho biết: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy triển khai, tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ; nội dung các kế hoạch triển khai Nghị quyết được xây dựng cụ thể, rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chức năng; bám sát các yêu cầu của Nghị quyết và đặc điểm, tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm được tiến hành chu đáo, chặt chẽ với tinh thần cầu thị, nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tập thể, cá nhân BTV Tỉnh ủy được Bộ Chính trị đánh giá kết quả kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu; BTV Tỉnh ủy đánh giá: Tất cả BTV Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc; 49/49 tổ chức Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các mức độ khác nhau, cơ bản đạt yêu cầu. Sau kiểm điểm đã đề ra các kế hoạch, giải pháp để khắc phục ngay những yếu kém, khuyết điểm tồn tại và tập trung triển khai thực hiện; tổ chức thông báo công khai kết quả kiểm điểm.

Tổ chức việc kiểm điểm ở 866/866 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy và các phòng, ban, đoàn thể huyện. Các Đảng bộ xã, phường, thị trấn cũng tiến hành kiểm điểm đối với đảng viên các chi bộ trực thuộc. Nhìn chung, việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp cơ sở và tương đương nghiêm túc, bảo đảm theo quy định.

Qua kiểm điểm, tình hình ở cơ sở có chuyển biến nhất định, kỷ luật kỷ cương hành chính thực hiện tốt hơn; tinh thần thái độ trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên thể hiện rõ nét hơn; một số tồn tại, khuyết điểm đối với cấp ủy, chi bộ đã được chỉ rõ và tập trung giải quyết, đạt kết quả bước đầu; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cấp cơ sở. BTV cấp ủy cấp huyện, thị xã, thành phố đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy và các phòng, ban, đoàn thể đều đạt yêu cầu. Sau kiểm điểm ở cấp cơ sở và tương đương đã xử lý kỷ luật 14 trường hợp (10 khiển trách, 1 cảnh cáo, 1 cách chức, 1 khai trừ).

Tạo bước chuyển

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng đã gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Sau kiểm điểm, trên cơ sở 15 vấn đề nhạy cảm, bức xúc, gây dư luận xã hội và 17 nhóm giải pháp khắc phục, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 45-KH/TU với nội dung lộ trình, mốc thời gian và phân công thực hiện cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm; trên cơ sở đó, từng Ủy viên BTV Tỉnh ủy có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm cá nhân theo đúng tinh thần Kết luận của BTV Tỉnh ủy.

Đồng thời, BTV Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo BTV cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. BTV Tỉnh ủy đưa nội dung và tổ chức kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu địa phương, đơn vị vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013, 2014; qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, nhắc nhở việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm bảo đảm kịp thời, đúng theo nội dung kế hoạch khắc phục đề ra, chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khắc phục gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc đặt ra.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Lê Tấn Dũng cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, chúng tôi đã xác định phải tiến hành tự phê bình và phê bình triệt để trong Đảng. Trước hết, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò của từng đảng viên được phân công nhiệm vụ, soi rọi trong đó từ phẩm chất đạo đức đến lối sống, từ tính tận tụy, gương mẫu, phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng cho đến lối sống phải gương mẫu để quần chúng noi theo. Theo Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng - Võ Văn Bảo: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra.

Sự quyết tâm khắc phục khuyết điểm của BTV Tỉnh ủy đã lan tỏa đến các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Với những chuyển biến rõ nét sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong thời gian tới, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp về tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc khắc phục, giải quyết những vụ việc còn tồn đọng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng mỗi tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết