Tiếng Việt | English

10/10/2017 - 05:49

Coi trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

 Phát triển đảng viên (ĐV) là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta, trong đó có phát triển ĐV trong các doanh nghiệp (DN). Làm tốt công tác này sẽ góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ DN và người lao động, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng DN lớn mạnh.

 Để đẩy mạnh công tác này, các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng với chỉ tiêu và các biện pháp cụ thể. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi với chủ doanh nghiệp để họ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đảng.

Chỉ đạo các đoàn thể trong DN phát động các phong trào thi đua trong công nhân, lao động, đồng thời phối hợp chủ DN tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa - thể thao, xã hội - từ thiện nhằm phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú, tích cực giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Chú trọng phát triển ĐV đối với các quần chúng là lãnh đạo DN, công nhân, lao động có trình độ, năng lực và uy tín trong DN, nhằm tạo tiền đề xây dựng đội ngũ cán bộ là ĐV tham gia quản lý DN và xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV trong DN.

Coi trọng phát triển ĐV trong doanh nghiệp chính là môi trường tốt để có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ và kết nạp những doanh nhân, người lao động ưu tú vào Đảng, đặc biệt ở khu vực kinh tế tư nhân./.

 Mỹ Hạnh

Chia sẻ bài viết