Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Coi trọng chất lượng hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng cấp cơ sở đã diễn ra và đạt thắng lợi tốt đẹp. Các nơi đều bầu được cấp ủy cho nhiệm kỳ mới bảo đảm yêu cầu.

Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế, các cấp ủy nhiệm kỳ mới cần nâng cao chất lượng hoạt động theo yêu cầu của Đảng đề ra.

Theo tôi, trước hết, cấp ủy nhiệm kỳ mới phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, công tâm, tận tụy với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Cấp ủy mới phải luôn nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thường xuyên những kiến thức mới; gương mẫu về đạo đức, lối sống; tác phong dân chủ, khoa học, nâng cao khả năng tập hợp quần chúng, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, đoàn kết nội bộ. Kế tiếp, cấp ủy nhiệm kỳ mới cần có quy chế làm việc khoa học để thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, bảo đảm tiếp nhận các ý kiến, đánh giá, nhận xét, góp ý khách quan, sát, đúng của nhân dân,... để rút kinh nghiệm nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới ngày càng tốt hơn, hiệu quả cao hơn.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết