Tiếng Việt | English

03/11/2015 - 16:04

Long An

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên

Ngày 3-11-2015, Đảng ủy Khối các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh Long An khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 - là các đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đảng trực thuộc.


Đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5

Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, các đảng viên được quán triệt 4 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay; đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Qua lớp học nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới./.

Phan Bảo An

Chia sẻ bài viết