Tiếng Việt | English

02/10/2019 - 20:32

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật của Đảng như: Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên (ĐV) vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng (TCĐ) vi phạm; Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 về KTGS việc kê khai tài sản, thu nhập; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị quy định về giám sát trong Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 về chế độ KTGS công tác cán bộ; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KTGS và kỷ luật của Đảng,... và các hướng dẫn cụ thể hóa của UBKT Trung ương. 

Từ những quy định trên, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở từng cấp, ngay từ đầu năm, UBKT Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy ban hành chương trình, kế hoạch công tác KTGS của cấp mình, đồng thời chủ động ban hành chương trình công tác KTGS của UBKT. Nội dung tập trung vào một số lĩnh vực: Việc triển khai cụ thể tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018 và một số lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ chính trị của từng ngành,... 9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra 13 cấp ủy và người đứng đầu. UBKT Đảng ủy tiến hành tổ chức thực hiện Chương trình công tác KTGS năm 2019, cụ thể, kiểm tra 7 cấp ủy, giám sát 4 cấp ủy và người đứng đầu, giám sát thường xuyên 8 cấp ủy. 9 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 9 ĐV với các nội dung sai phạm như thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống, sinh con thứ 3; đồng thời tiến hành giải quyết dứt điểm các đơn, thư kiến nghị, tố cáo liên quan đến TCĐ và ĐV. 

Có thể khẳng định trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy khối và cấp ủy, UBKT các cấp có nhiều cố gắng, nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tổ chức triển khai, quán triệt các quy định và thực hiện nhiệm vụ KTGS theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra; chủ động triển khai thực hiện cơ bản, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn gắn với công tác quy hoạch, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, chất lượng công tác KTGS ở các cấp chưa đồng đều. Việc kiểm tra TCĐ, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm các quy định, chỉ thị,... còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa nghiên cứu sâu, kỹ nhiệm vụ công tác KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng. UBKT chưa làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Chất lượng cán bộ làm công tác KTGS cơ sở còn nhiều bất cập,...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong khối cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu, kỹ trong cấp ủy, TCĐ và ĐV các quy định của Đảng tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương như Quy định số 55, Quy định số 101, Quy định số 08, Quy định số 47 về những điều ĐV không được làm; chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, cấp ủy các cấp về đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ hai, UBKT các cấp chú trọng việc kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (ở một số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tiền, công tác cán bộ,...) cho đội ngũ cán bộ của mình.

Thứ ba, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của TCĐ và ĐV; phối hợp các ban, ngành liên quan làm tốt công tác thẩm tra xác minh, giải quyết dứt điểm các đơn, thư kiến nghị, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy trước đại hội Đảng ở mỗi cấp./.

Phạm Hoàng Tuấn (Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An)

 

Chia sẻ bài viết