Tiếng Việt | English

31/08/2021 - 09:42

Đảng viên cần đi trước trong công tác “tam an”!

Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Bác Hồ chỉ rõ: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cán bộ, đảng viên (CBĐV) đi trước là sự tiên phong gương mẫu trong cả lời nói và việc làm, biểu hiện của một sự hy sinh, đảm trách cực khổ, thể hiện tính chiến đấu, tính Đảng, tính tiên phong gương mẫu của người CBĐV chân chính. Thực tế cho thấy, nơi nào CBĐV tiên phong làm trước, sẽ tác động rất lớn đến quần chúng nhân dân - “làng nước” chính là quần chúng nhân dân. Một khi CBĐV đi đâu, làm gì thì quần chúng nhân dân đi theo, làm theo.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân nước ta đang căng mình chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít CBĐV bàng quan, vô cảm, vô tình đứng ngoài cuộc. Thực hiện công tác “tam an” (an dân, an sinh xã hội và an toàn, trật tự xã hội) trong phòng, chống dịch bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng để cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong năm nay và những năm tiếp theo.

Thực hiện công tác “tam an” trong phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay. Tùy vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh tại địa phương, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp do Chính phủ và Bộ Y tế đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu “không bỏ ai lại phía sau”, “không để người dân nào đói” trong phòng, chống dịch Covid-19, cần tạo ra một mạng lưới an sinh xã hội để chăm lo cho những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn. Song song, việc an dân và an toàn, trật tự xã hội luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả tích cực, thiết thực nhất. Để thực hiện được mục tiêu vừa nêu, CBĐV phải thực sự gương mẫu trong công việc, đạo đức, lối sống, tác phong hàng ngày, tiên phong trong suy nghĩ và hành động. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, CBĐV phải là những người “đi trước” ở những nơi “đầu sóng ngọn gió”, chia ngọt, sẻ bùi với quần chúng nhân dân. Thực hiện “tam an” trong lúc này chính là để xây dựng kế sách “khoan sức dân” phát triển KT-XH đất nước sau chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết