Tiếng Việt | English

22/12/2021 - 09:06

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Quân đội Nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch

Trong đại dịch Covid-19, lực lượng quân đội luôn ở tuyến đầu, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Cách đây 77 năm, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, QĐND Việt Nam từng bước được xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực biến động rất phức tạp, khó dự báo; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng, diễn ra gay gắt; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt. Tình hình biển Đông đã, đang và sẽ có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, phủ nhận vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với quân đội ta; chia rẽ quan hệ đoàn kết quân - dân; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. Do đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị cần phải lên tiếng đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ nhất, kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với QĐND Việt Nam

Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, xuyên suốt từ khi quân đội ta được thành lập đến nay. Song, các thế lực thù địch luôn coi đây là mục tiêu cơ bản trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội. Do đó, chúng ta cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc này. Đây là trò lừa bịp, vô căn cứ, phản động về chính trị, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn.

Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và độc tôn lãnh đạo quân đội; quân đội phục tùng sự lãnh đạo của Đảng là hai mệnh đề song hành ngay từ khi thành lập quân đội đến nay. Lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã chứng tỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, không thế lực nào có thể tranh giành hay phủ nhận. “Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội” - là quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng, hành động của Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng quân đội cách mạng. Thực tiễn lịch sử chứng minh: Đảng độc tôn lãnh đạo quân đội, quân đội ta mới thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi yêu sách đòi xóa bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với quân đội hay “đề nghị” quân đội ta chỉ cần trung với nước, với dân, với lợi ích quốc gia - dân tộc, tất cả đều chỉ là trò “giả nhân, giả nghĩa”. Đảng độc tôn lãnh đạo quân đội, quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân là quan điểm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng QĐND Việt Nam. Trung với Đảng đã bao hàm cả nội dung trung với nước, hiếu với dân, với lợi ích quốc gia - dân tộc, bởi vì ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc, nhưng chỉ có quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản như quân đội ta, thì quân đội mới thực sự trung thành và làm tròn phận sự trung thành đó. Đồng thời, làm cho sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ, với Tổ quốc và Nhân dân gắn bó chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể thống nhất, không tách rời.

Thứ hai, bác bỏ mọi xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân

Quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn xây dựng, củng cố, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan hệ đó trở thành nét đẹp truyền thống quý báu của quân đội ta, tạo dựng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chia rẽ quân đội với nhân dân của các thế lực thù địch.

Quân đội thực hiện chức năng đội quân công tác góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có hiệu quả. Quân đội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết hợp chặt chẽ phát triển KT - XH với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Nhiều hoạt động, mô hình tiêu biểu như “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Gắn kết hộ người Kinh với hộ người dân tộc thiểu số”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân”,... cùng hàng ngàn tấm gương “Dân vận khéo” được tôn vinh, khen thưởng là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đoàn kết quân với dân một ý chí, là nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, quân đội xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cán bộ, chiến sĩ luôn ở tuyến đầu, chiếm trên 70% lực lượng, phương tiện của cả nước. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, các đơn vị quân đội ngày đêm chốt chặn trên toàn tuyến biên giới; tổ chức gần 200 khu cách ly, tiến hành tiêu độc, khử trùng tại các khu vực phát sinh dịch; thành lập các bệnh viện dã chiến tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch, tham gia bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân bị ảnh hưởng. Càng trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân càng tỏa sáng, càng làm cho mưu đồ xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân trở nên lạc lõng.

Thứ ba, đấu tranh ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội hiện nay

Thời gian qua cho thấy, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã xảy ra một vài hiện tượng đơn lẻ, cụ thể: Có quân nhân sử dụng mạng xã hội bôi nhọ, làm giảm uy tín của các lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang; một vài cán bộ quân đội đã nghỉ hưu có bài viết, phát ngôn xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, nói xấu cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng,...

Đây là kẽ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá quân đội ta. Cho nên, “tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong quân đội” (Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng). Vì vậy, giải pháp quan trọng hàng đầu là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận cho cán bộ, chiến sĩ. Để thực hiện tốt giải pháp này, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung gắn với đổi mới toàn diện hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận để cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ tiếp thu. Nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giải pháp toàn diện ngăn chặn tận gốc biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trong điều kiện mạng xã hội ngày càng phát triển và trở nên phổ biến như ngày nay, việc cán bộ, chiến sĩ trong quân đội tiếp nhận những thông tin đa chiều, phải - trái, trắng - đen, đúng - sai lẫn lộn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, là lực lượng chuyên trách trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Toàn quân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời có những bài viết có cơ sở khoa học nhằm phản bác, phê phán những quan niệm lệch lạc, thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội; chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận trước những vấn đề nóng bỏng mà xã hội cũng như cán bộ, chiến sĩ đang chú ý.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, gương “người tốt, việc tốt”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhằm ngăn chặn không cho các hiện tượng tiêu cực từ bên ngoài có điều kiện tiếp xúc và xâm nhập vào nội bộ đơn vị.

Tóm lại, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, quân đội ta đã thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; tích cực, chủ động hội nhập, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng thời, tăng "sức đề kháng" trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội ta, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - HOÀNG ĐÌNH CÁN

Chia sẻ bài viết