Tiếng Việt | English

27/01/2022 - 08:59

Đẩy mạnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện theo Quyết định 49/QĐ-TTg, ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/01/2021 UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 337/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2021 trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Kiểm lâm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở trồng rừng

Theo dõi trên lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm

Năm 2021, lĩnh vực được UBND tỉnh chọn làm trọng tâm theo dõi THPL là lĩnh vực liên ngành quản lý, sử dụng đất đai, rừng và theo dõi THPL về phòng cháy, chữa cháy. Từ kế hoạch trên, các sở, ngành và UBND các địa phương đã ban hành kế hoạch chú trọng theo dõi tình hình THPL trên các lĩnh vực này.

Cụ thể các nội dung: Theo dõi lĩnh vực THPL về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và các lĩnh vực khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

Các sở, ngành và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL trên các lĩnh vực do ngành, địa phương quản lý gắn với Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 của UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm, riêng ngành Tư pháp tỉnh thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp tập trung theo dõi THPL trên lĩnh vực đấu giá tài sản, thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Hạn chế vi phạm pháp luật

Để tổ chức triển khai Luật Đất đai năm 2013, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản pháp luật dưới luật, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh; đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; công bố thủ tục hành chính về đất đai, lâm nghiệp,... Qua công tác trên, bảo đảm triển khai đúng quy định của pháp luật cũng như quy định hướng dẫn của địa phương.

Theo Sở Tư pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên, liên tục với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hầu hết đối tượng đang sử dụng đất với tổng số 1.246.188 giấy. Toàn tỉnh đã cấp tổng cộng 1.259.180 thửa đất với tổng diện tích cấp 427.564ha. Công tác thu hồi đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện tuân thủ đúng thủ tục, quy trình theo quy định. Trong năm, diện tích thu hồi do vi phạm Luật Đất đai là 186,5ha; thu hồi vì mục đích quốc phòng - an ninh và phát triển KT-XH vì lợi ích công cộng gần 553.920ha với 362 dự án.

Hiện nay, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh được quy hoạch hơn 22.798ha. Tỉnh tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh trồng cây phân tán để tăng độ bao phủ. Năm 2021, toàn tỉnh trồng 1.222.920 cây xanh các loại, trồng lại sau khai thác được hơn 729ha; có 6 dự án được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương cho chuyển mục đích từ rừng trồng sang mục đích khác với tổng diện tích hơn 97.446m2.

Trong công tác theo dõi THPL về PCCC, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC và CNCH. Được biết, tổng số các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC trên địa bàn tỉnh là 14.880 cơ sở.

UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, công tác kiểm tra PCCC cũng được thực hiện thường xuyên. Đoàn liên ngành đề nghị cơ sở y tế củng cố 59 đội PCCC với 840 đội viên, xây dựng 59 phương án PCCC và CNCH tại các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung./.

Mộc Lâm

Chia sẻ bài viết