Tiếng Việt | English

28/12/2021 - 14:48

Đến năm 2025: 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở (TTCS) trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025.

Đến năm 2023, 100% huyện, thị xã, thành phố có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2025 là phát triển mạng lưới TTCS hiện đại, đồng bộ và thống nhất trong toàn tỉnh, tạo thành một hệ sinh thái thông tin đa ngành, đa lĩnh vực, tương tác và phản ánh nhanh nhạy trước những tác động của đời sống kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm TTCS.

100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoạt động đến ấp, khu phố, khu dân cư; trang thông tin điện tử của UBND cấp xã để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân; bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Đến năm 2023, 100% huyện, thị xã, thành phố có Tổ Truyền thanh/Tổ thông tin tuyên truyền/Tổ thông tin tuyên truyền - quảng bá di tích và phát triển du lịch thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ chính là sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trang thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông khác của cấp huyện; bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh;....

Đến năm 2023, xây dựng hoàn thành hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống TTCS của tỉnh và đến năm 2025, 100% sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh và 100% cán bộ làm công tác TTCS có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm.

Kế hoạch nêu rõ 06 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến 2025: Thiết lập mỗi xã, phường, thị trấn một hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; thiết lập mỗi xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã; thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng do UBND cấp xã, UBND cấp huyện quản lý; thiết lập Hệ thống thông tin nguồn và Cổng thông tin điện tử TTCS của tỉnh; hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của Tổ thông tin, tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cấp huyện; phát triển nhân lực làm công tác TTCS.

Việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực TTCS trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hiện đại hóa hệ thống TTCS, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn TTCS, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân; thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với chính quyền, cơ quan quản lý các cấp trên môi trường số.

Ứng dụng nền tảng số để thay đổi phương thức quản lý hoạt động TTCS theo hướng hiện đại, liên thông đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động TTCS./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết