Tiếng Việt | English

05/08/2022 - 15:18

Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An làm việc với thị xã Kiến Tường

Sáng 05/8, Đoàn kiểm tra do Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh làm Trưởng đoàn làm việc với thị xã Kiến Tường về công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh đề nghị thị xã Kiến Tường chủ động nắm bắt, xử lý và phản hồi các dư luận xã hội

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy làm tốt công tác tham mưu Thị ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm nghiêm túc, khoa học, chất lượng; tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình dư luận xã hội được quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy địa phương thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kiến Tường – Lê Hồng Hạnh

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh yêu cầu thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên thông qua quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng một cách sâu, rộng, hiệu quả; tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt, xử lý và phản hồi các dư luận xã hội, kịp thời định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong thời gian tới/.

Kỳ Nam - Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết