Tiếng Việt | English

19/07/2019 - 18:49

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Long An về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định nêu gương

Ngày 19/7, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định nêu gương của Đảng.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy, sở, ngành và một số địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh báo cáo với đoàn kểm tra một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định nêu gương trên địa bàn tỉnh

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hơn 2 năm thực hiện, công tác xây dựng Đảng được quan tâm rõ rệt và chuyển biến theo hướng tích cực, vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị được nâng cao.

Những kết quả đạt được bước đầu có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương của Đảng, các cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao, đổi mới phương pháp, cách làm, có sự chủ động, sáng tạo, đề ra giải pháp trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quy định được sự thống nhất cao trong nội bộ và đồng thuận xã hội.

Bên cạnh những kết quả, quá trình kiểm tra cho thấy vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai Nghị quyết, các quy định của Đảng về nêu gương còn chậm, chưa sâu, kỹ, chưa nghiêm túc trong học tập được giới thiệu phê bình, chưa nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, quy định. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên còn ít. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo ở một số địa phương còn chạy theo thành tích, nêu ưu điểm nhiều mà chưa mạnh dạn nhận thấy hạn chế. Tại một số chi bộ, chất lượng sinh hoạt còn chậm đổi mới, nội dung sinh hoạt nặng về chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh làm rõ một số nội dung trong báo cáo trước đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kiến nghị Trung ương kịp thời có thông tin chính thống, nhất là những vấn đề lớn, liên quan đến cuộc sống người dân để địa phương chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, xử lý những tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn; tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhất là trong phát triển kết nối hạ tầng giao thông, liên kết vùng. Bên cạnh đó, Trung ương cũng cần có sự chỉ đạo đồng bộ, kịp thời trong việc khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định nêu gương để các địa phương cùng rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả đã đạt của tỉnh Long An trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định nêu gương của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định nêu gương tại Long An

Bên cạnh việc ghi nhận kiến nghị của tỉnh với Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, tỉnh Long An cần tổng kết, bổ sung bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thống nhất nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế địa phương, ý thức trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa công tác phân loại, kiểm điểm đảng viên, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh khẳng định những ý kiến của đoàn kiểm tra tại hội nghị sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp để đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định nêu gương của Đảng trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên cũng như lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại một số địa phương nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương, qua đó giúp Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước khi đoàn kiểm tra của Ban Bí thư tiến hành kiểm tra tại Long An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cũng tổ chức 4 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với các Đảng bộ, Đảng ủy trên địa bàn tỉnh vào tháng 3/2019./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết