Tiếng Việt | English

21/10/2020 - 15:00

Đổi mới công tác dân vận chính quyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận (DV) rất quan trọng. DV kém thì việc gì cũng kém. DV khéo thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy, việc tăng cường công tác DV chính quyền là nhiệm vụ rất quan trọng với trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, công tác DV chính quyền ở một vài nơi vẫn chưa hiệu quả và thiết thực, còn hiện tượng quan liêu, xa dân, chưa lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chưa phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; kỹ năng về phương pháp DV còn cứng nhắc, tính thuyết phục chưa cao; không ít cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm các quy định của Nhà nước,... làm giảm niềm tin của nhân dân. Để tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, công tác DV chính quyền phải được đổi mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực để tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở qua việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm tạo được niềm tin, phát huy sức mạnh của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới nội dung, phương thức DV chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân./.

Lan Như

Chia sẻ bài viết