Tiếng Việt | English

25/09/2015 - 14:30

Đưa công tác dân vận lên tầm cao mới

Cách đây 66 năm, ngày 15-10-1949, viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật, Bác Hồ khẳng định: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lời dạy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thời gian qua, nhờ vận dụng tốt quan điểm dân vận của Bác nên trước mọi khó khăn, thử thách khắc nghiệt của sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta đều đã vượt qua để giành được thắng lợi như hôm nay.

Trong giai đoạn cách mạng mới, công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực: Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tập hợp, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, những người làm công tác vận động quần chúng của Đảng cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trau dồi đạo đức, phẩm chất, lối sống, thấm nhuần phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết