Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 14:54

Đức Huệ: Tập trung giám sát đối với cơ quan tư pháp

Trong 5 năm qua, chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp HĐND huyện Đức Huệ góp phần nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Theo đó, công tác giám sát của HĐND đối với các cơ quan tư pháp trong huyện ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với tiến trình cải cách tư pháp.Hằng năm, HĐND huyện xây dựng chương trình và tổ chức giám sát trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư pháp.

Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc bắt giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Qua đó, đã kiến nghị các cơ quan tư pháp khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng trong huyện cũng tích cực giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số lĩnh vực có liên quan, góp phần thúc đẩy các hoạt động tư pháp.

Ngoài ra, Hội đồng giáo dục pháp luật huyện cũng đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như góp phần bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện một cách khách quan, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết