Tiếng Việt | English

05/11/2015 - 15:44

Long An

Gần 26% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 5-11-2015, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Lãnh đạo UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015

Từ năm 2011-2015, toàn tỉnh đã huy động được khoảng 15.986 tỉ đồng để đầu tư cho chương trình, trong đó: Ngân sách nhà nước (bao gồm vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) 7.797,5 tỉ đồng (chiếm 48,8%); cộng đồng dân cư 6.126 tỉ đồng (chiếm 38,3%); tín dụng 1.804,8 tỉ đồng (chiếm 11,3%); doanh nghiệp 251,2 tỉ đồng (chiếm 1,6%), các nguồn khác 6,5 tỉ đồng.

Riêng vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình 441,8 tỉ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 281,8 tỉ đồng (vốn đầu tư phát triển 218,7 tỉ đồng, vốn sự nghiệp 63,1 tỉ đồng), ngân sách tỉnh 160 tỉ đồng (vốn đầu tư phát triển).

Đến tháng 10-2015, số tiêu chí đạt bình quân/xã của toàn tỉnh đạt 14,1 tiêu chí, tăng 8,1 tiêu chí so với năm 2010. Toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 19,9%; 62 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí, chiếm 37,3%; 57 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, chiếm 34,3%; 14 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí, chiếm 8,4%; không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 43 xã, chiếm 25,9% tổng số xã toàn tỉnh.


Các cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 nhận bằng khen UBND tỉnh

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 15,6 triệu đồng năm 2010 lên 28 triệu đồng năm 2014, ước tính đến cuối năm 2015 đạt 31,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,6%, kết quả phổ cập THCS duy trì 100% số xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 79%,…

Phát huy những thành tích đã đạt trong tổ chức thực hiện nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2010-2015, hội nghị phát động tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Chương trình XDNTM giai đoạn 2016-2020; trong đó tập trung thực hiện mục tiêu chương trình đề ra là: XDNTM có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân càng được nâng cao.

Đến cuối năm 2020, có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM; có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2020 đạt từ 16,5-17 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015 (khoảng 49 triệu đồng/người/năm);....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt trong thực hiện Chương trình XDNTM của các địa phương. Về nhiệm vụ những năm tới, ông đề nghị: Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị thực hiện XDNTM, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, thực hiện tái cơ cấu sản xuất, nhất là phát triển bền vững sản xuất, cải thiện đời sống dân cư nông thôn. Đối với các xã đã về đích NTM, cần tiếp tục hoàn thiện tốt hơn các tiêu chí đã đạt. Các xã còn lại tập trung chỉ đạo đạt các tiêu chí cần phấn đấu./.

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho phong trào XDNTM giai đoạn 2011-2015.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết