Tiếng Việt | English

18/04/2017 - 15:31

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam"

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam".


Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam"

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, trình bày các vấn đề: Quan điểm của Đảng đối với việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam; tình hình phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn đứng trước những nguy cơ từ vấn đề du nhập văn hóa, sự xuống cấp trong văn hóa, trong đó tập trung vào phân tích Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm phân tích những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thông qua cuộc nói chuyện chuyên đề giúp cán bộ, công chức và người lao động hiểu sâu hơn về truyền thống văn hóa Việt Nam cũng như những thách thức và giải pháp để phát huy và giữ vững nền văn hóa Việt Nam trong quá trình phát triển./.

Kim Phượng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết