Tiếng Việt | English

03/11/2015 - 19:45

HĐND tỉnh Long An khóa VIII họp lần thứ 14 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 3-11-2015, HĐND tỉnh Long An khóa VIII đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).

Đại biểu tổ 3 tham gia đóng góp vào các tờ trình

 Đại biểu tổ 1 thảo luận đóng góp vào các tờ trình

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh tập trung xem xét thông qua: Tờ trình về dự án đầu tư đường Vành đai TP.Tân An, dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; Tờ trình Ban hành Nghị quyết phê duyệt tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An; HĐND tỉnh ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư với các dự án công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài do địa phương quản lý và quyết định cho chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương; đề nghị thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và tổng mức ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Long An trong năm 2015; đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 3/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020; thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến năm 2020; đề nghị thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Kết quả giám sát về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Long An.

Đại biểu thông qua Nghị quyết kỳ họp

Kỳ họp nhất trí thông qua 9 Nghị quyết chuyên đề: Chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; đầu tư dự án đường Vành đai và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây của TP.Tân An; phê duyệt tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020; ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công theo quy định; điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển đô thị đến năm 2020; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2020; thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản đến năm 2020; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...

Tại kỳ họp, đại biểu Trần Văn Nhu được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng đề nghị: Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban HĐND và từng đại biểu HĐND tăng cường hoạt động giám sát và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết./.

Hùng Dũng

 

Chia sẻ bài viết