Tiếng Việt | English

12/09/2021 - 14:38

Hướng sử dụng mã QR cá nhân trong các nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) – Nguyễn Huy Dũng vừa ký Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021, ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1).

Giao diện Website Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (tại địa chỉ: https://covid19.tech.gov.vn) triển khai các nền tảng ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19

Trong Quyết định đã quy định rõ các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân, hướng dẫn việc cấp và sử dụng mã QR cá nhân trong các nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 được cấp một mã QR cá nhân. Mã QR cá nhân có thể được sử dụng để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đọc và truy vấn các dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng, chống dịch Covid-19. Người dân có thể lựa chọn cài đặt, sử dụng nền tảng, ứng dụng có cung cấp mã QR cá nhân phù hợp với nhu cầu và không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau.

Các nền tảng, ứng dụng khi triển khai phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Quyết định này. Đồng thời, các nền tảng phục vụ việc cung cấp, quản lý mã QR cá nhân cần tuân thủ Quy chế số 733/QC-BCĐ ngày 13/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về quản lý dữ liệu y tế của người khai báo y tế từ các phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi mã QR cá nhân có cấu trúc định dạng là một chuỗi các ký tự có cấu trúc.

Cụ thể: SoGiayTo|HoTen|NgaySinh|LoaiDinhDanh|QID|EXT; (Ví dụ: 001093029317|NGUYEN LE KHA HAN|1987-01- 18|0|162979388586171100|<1

Quyết định cũng nêu rõ, mỗi nền tảng, ứng dụng khi triển khai phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần cung cấp một mã QR cá nhân thống nhất, theo cấu trúc như trên và được cấp từ nền tảng QRQG (Nền tảng quốc gia quản lý người dùng và mã QR cá nhân thống nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19).

Mỗi người dân khai báo thông tin trên các nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được nền tảng QRQG xác thực. Nếu thông tin người dân khai báo là chính xác, thông tin đó sẽ được cập nhật vào nền tảng. Nếu thông tin không chính xác, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 thông báo để người dân biết, cập nhật thông tin khai báo.

Các nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước khi triển khai cần được Bộ TTTT và Bộ Y tế đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định này. Các nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được công bố tại Website: https://covid19.tech.gov.vn. Đầu mối tiếp nhận và đánh giá là Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết