Tiếng Việt | English

28/03/2019 - 08:12

Khắc phục khuyết điểm để tiến bộ hơn

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đến làm việc với ban thường vụ Huyện ủy các huyện và một số đơn vị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nghị quyết, quy định; nêu cao vai trò của người đứng đầu, duy trì thực hiện các mô hình, cách làm hiệu quả.

Đoàn cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy các địa phương, cấp ủy các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của người dân; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định nêu gương; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương.

Qua kiểm tra, đoàn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nghị quyết, nhất là vai trò của người đứng đầu. Theo đó, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu và đưa ra hướng khắc phục trong thời gian tới nhằm đưa đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Đây cũng là dịp để người đứng đầu mỗi đơn vị, địa phương nhìn lại những ưu điểm, khuyết điểm của mình trong thời gian qua và nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm đó, từng bước hoàn thiện bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nghiêm túc thực hiện “tự phê bình” và “phê bình”, xem đây là việc làm thường xuyên, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của từng thành viên trong cấp ủy./.

Tuệ Lâm

Chia sẻ bài viết