Tiếng Việt | English

14/10/2021 - 08:35

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2021):

Không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cùng với ngành Tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) cả nước, những năm qua, ngành TCXDĐ tỉnh Long An tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Xuyên suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển cả thời chiến lẫn thời bình, ngành TCXDĐ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cấp ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức; tham mưu các chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ, quản lý giáo dục và rèn luyện đảng viên.

Bộ máy của Đảng được đổi mới cả về tổ chức và cán bộ. Chất lượng tổ chức đảng chuyển biến tích cực. Đoàn kết nội bộ được củng cố. Dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện tốt hơn. Trình độ đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, chính sách cán bộ kịp thời. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 19 đảng bộ cấp huyện và tương đương, 563 tổ chức cơ sở Đảng, với 49.453 đảng viên. Tính đến ngày 15-9-2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.027 đảng viên, đạt 76,1% chỉ tiêu năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh và tập thể cán bộ, công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập ngành (Ảnh tư liệu)

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm cho biết, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, toàn ngành TCXDĐ trong tỉnh tham mưu cấp ủy các cấp triển khai, thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó, các địa phương, đơn vị đã ban hành chương trình hành động của cấp ủy, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 01-KL/BTCTW, ngày 16/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương thành chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh gắn với công tác TCXDĐ. Bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện chương trình, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác TCXDĐ.

9 tháng năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhất là các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND các cấp; điều động, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến nay, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội Đảng và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiêu chuẩn, chức danh yêu cầu cơ cấu theo đề án nhân sự đại hội, bảo đảm sự vận hành của các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai quy chế làm việc của các cấp ủy, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác TCXDĐ; ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh ủy; thực hiện chương trình đột phá về đào tạo và phát huy nguồn nhân lực đảng viên để phục vụ công nghiệp và nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Quí III-2021, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến vô cùng phức tạp, số ca mắc Covid-19 tăng làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy và các tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ có sự tập trung huy động, điều phối nhân lực kịp thời và quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm, bên cạnh công tác phòng, chống dịch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu đánh giá tình hình sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị khối Đảng, qua đó giao biên chế trong thời gian tới gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức theo hướng thống nhất khối Đảng và chính quyền, trong đó tiêu chuẩn, điều kiện có nâng lên để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp tỉnh; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 10-2021.

Trên mỗi chặng đường lịch sử, công tác TCXDĐ từng bước khẳng định là một trong những mặt công tác trọng yếu của Đảng bộ tỉnh. Phát huy kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp được bồi đắp trong 91 năm qua, ngành TCXDĐ tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết