Tiếng Việt | English

17/01/2022 - 18:53

Kiểm tra, giám sát cần có trọng điểm, vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm để ngăn chặn, phòng ngừa

Chiều 17/01, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát (KTGS) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, năm 2021 mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh có nhiều cố gắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng báo cáo tại hội nghị

Trong thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác KTGS năm 2021 của cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao đặc biệt là trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021 cũng là năm UBKT các cấp thực hiện các cuộc KTGS tăng cao hơn so với năm 2020, việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, đúng thẩm quyền.

Theo đó, trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 3 chuyên đề đối với 20 tổ chức Đảng và 19 đảng viên là người đứng đầu tổ chức đảng; các cấp ủy, tổ chức Đảng cấp huyện, tương đương và cơ sở thực hiện kiểm tra 788 đảng viên, 545 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra có 68 đảng viên và 22 tổ chức thực hiện chưa tốt các nội dung được kiểm tra, 3 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong thực hiện giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 1 chuyên đề, 5 tổ chức Đảng và 5 đảng viên là người đứng đầu tổ chức đảng ; cấp ủy huyện, tương đương và cơ sở giám sát 693 đảng viên và 476 tổ chức Đảng. Qua giám sát chưa phát hiện đảng viên hay tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Năm 2021, cấp ủy và các tổ chức Đảng thi hành kỷ luật khiển trách đối vưới 2 tổ chức Đảng gồm 1 Đảng ủy cơ sở và 1 chi ủy chi bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 1 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ kỷ luật 81 đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2021

Đối với thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của UBKT các cấp, trong năm 2021, UBKT cấp huyện, tương đương và cơ sở thực hiện kiểm tra 238 tổ chức Đảng cấp dưới và 300 đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra có 189 đảng viên có vi phạm, trong đó có 37 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy thực hiện giám sát 2 chuyên đề đối với 8 tổ chức Đảng và 8 đảng viên, UBKT cấp huyện, tương đương và cơ sở giám sát 642 đảng viên và 625 tổ chức Đảng .

Về công tác thi hành kỷ luật đảng viên, trong năm 2021, UBKT Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên là phó bí thư Đảng ủy cơ sở, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; UBKT cấp huyện, tương đương và cơ sở kỷ luật 23 đảng viên, trong đó có 11 cấp ủy viên cơ sở với các hình thức khiển trách 13, cảnh cáo 8, khai trừ 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác KTGS

Qua thống kê của UBKT Tỉnh ủy, năm 2021 tổng số tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật là 2 tổ chức và 105 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị kỷ luật chiếm 34,2% so với tổng số đảng viên bị kỷ luật. Trong đó, nội dung vi phạm của tổ chức Đảng là buông lỏng công tác KTGS dẫn đến thiếu sót, sơ hở để xảy ra sai phạm thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý và cấp dưới sai phạm còn nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên liên quan đến vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ,…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện trong năm 2021. Ông đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS trong năm 2022. Đặc biệt, cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác KTGS, tăng cường giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên nhất là những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và người đứng đầu, cấp ủy viên các cấp, cán bộ quy hoạch nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, cấp ủy, UBKT các cấp cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình dư luận để kịp thời phát hiện vi phạm.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2021./.

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết