Tiếng Việt | English

17/11/2020 - 11:06

Kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, quyết liệt

Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trước khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra và giám sát. Theo Người, “có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Thực tế qua 1 năm thực hiện nghị quyết chi bộ và nghị quyết cấp trên, tình trạng buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát vẫn còn nên việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên chưa đúng thực chất. So với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay, công tác KTGS, kỷ luật của Ðảng còn những hạn chế; có lúc, có nơi, công tác KTGS chưa thật sự chủ động, thường xuyên, quyết liệt, còn tình trạng nể nang, đùn đẩy, né tránh.

Để công tác KTGS, kỷ luật của Đảng đạt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra chi bộ sơ sở, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tăng cường KTGS, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Khi phát hiện hoặc có phản ánh của dư luận phải tiến hành xác minh, KTGS trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc. Trọng tâm của KTGS là làm cho chi bộ cơ sở, đảng viên thấy được những tồn tại, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết