Tiếng Việt | English

27/03/2019 - 23:10

Kiến Tường: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nhiều năm liền, Đảng bộ thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) đều được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó có được là nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TXU về nâng cao chất lượng công tác KTGS của tổ chức cơ sở Đảng; ban hành Quy chế làm việc của UBKT Thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 (số 05-QC/TXU, ngày 30/5/2018) thay thế Quy chế làm việc của UBKT Thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 (số 02-QC/TXU, ngày 18/5/2017) theo yêu cầu thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 58-KH/TXU, ngày 04/4/2017 của Thị ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị thị xã.

Trong năm, UBKT Thị ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm; đi sâu kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành quy định về những điều ĐV không được làm;...

Qua KTGS, Đảng bộ thị xã có 6 ĐV vi phạm phải xử lý kỷ luật (giảm 4 ĐV so với năm 2017). Cụ thể: UBKT Thị ủy thi hành kỷ luật 3 ĐV chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hình thức cảnh cáo 1 ĐV, khai trừ 2 ĐV; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 ĐV hình thức cảnh cáo 1 ĐV, khiển trách 1 đồng chí phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 ĐV hình thức khiển trách. Nội dung vi phạm: Điều 8, 10, 17 Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều ĐV không được làm; có 1 ĐV bị phạt tù 3 năm vì tội vận chuyển hàng cấm.

Năm 2019, UBKT Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy KTGS thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;... kiểm tra việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.

Chủ động tiến hành kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra ĐV và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm nhằm kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Xem xét giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và ĐV, nhất là ĐV liên quan đến nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

UBKT Thị ủy Kiến Tường

 

Chia sẻ bài viết