Tiếng Việt | English

11/01/2017 - 10:39

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong những năm trước khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có thời gian nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm, bài viết, lời dạy của Người.

Đó là các nội dung bài học về Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; về Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, cửa quyền; về Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bài học về Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; Di chúc Hồ Chí Minh; bài học về sự trung thực, trách nhiệm, thực sự gắn bó với nhân dân, đoàn kết trong xây dựng Đảng,...

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phát triển sâu rộng, gắn nhiều phong trào thi đua yêu nước khắp nơi, với những tấm gương điển hình trong học tập, lao động sản xuất, trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ Tổ quốc,... đạt nhiều thành quả quan trọng.

Đại hội XI của Đảng (2011) với quyết tâm của toàn Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, đổi mới công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát,... Đại hội xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng” là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Đại hội đề ra 8 giải pháp, giải pháp đầu tiên là “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị”.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Bộ Chính trị (khóa XI) đề ra Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa trở thành ý thức tự giác của một số tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên.

Đại hội XII của Đảng (2016) khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, làm cơ sở vững chắc cho mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt mục tiêu trên, Đại hội XII tiếp tục khẳng định: Kiên quyết, kiên trì, với quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng thực hiện toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh mà nhân dân giao phó, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, mà trước hết là đạt mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên tinh thần đó, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII có Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có những yêu cầu và nội dung mới:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên,...

- Cần tạo sự nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu biết sâu hơn những nội dung cơ bản và các giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của cộng đồng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung chủ yếu về hệ thống quan điểm về tư tưởng, đạo đức, phong cách, những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là quan điểm, tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân với khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng;...

Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thật sự là công bộc của dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...

Đó là phong cách sống, làm việc của Bác được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu với mọi người trong hoạt động, ứng xử hàng ngày: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn, phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm; nói, viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; luôn sống thanh cao, trong sạch, giản dị, dân chủ và luôn tự nêu gương,...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ hàng đầu trong 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng nhằm góp phần “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cho thấy vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào lúc này là rất quan trọng và cấp thiết.

Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và toàn Đảng cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm trước nhân dân, biến quyết tâm chính trị thành hành động cách mạng, tạo ra những thay đổi lớn nhằm phát triển đất nước theo đúng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hành động thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng mác-xít, khoa học, cách mạng và nhân văn./.

Lê Sông Long

Chia sẻ bài viết