Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 14:00

Lần đầu tiên cả nước vượt mục tiêu tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đề ra

Ngày 12/01, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực mà ngành Nội vụ đạt được trong năm qua

Trong năm qua, ngành Nội vụ chủ trì xây dựng 3 dự án Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 8 nghị định, 3 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định, 4 chỉ thị và 1 công điện; ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư và 4 văn bản hợp nhất.

Trong thực hiện tổ chức bộ máy và biên chế, đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng, tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân tộc.

Điểm cầu Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì

Tại hội nghị, các địa phương tham gia ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; chính quyền điện tử. Riêng tại Long An, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm, qua 4 năm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Long An giảm 144 đơn vị sự nghiệp công lập (cấp tỉnh là 48 đơn vị; cấp huyện 96 đơn vị), đạt 17,45%, giảm 2.872 biên chế (đạt 10,91%). Sau sắp xếp, nhiều đầu mối cơ quan đã giảm theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực ngành Nội vụ đạt được trong năm qua. Ông nhấn mạnh, thời gian tới, theo chức năng, nhiệm vụ, ngành Nội vụ cần tiếp tục tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; góp phần vào việc phục hồi, phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ, ngành chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; tập trung công tác cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ông cũng đặc biệt chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức;…/.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết