Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 09:01

Lắng nghe dân

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Trưng cầu ý dân, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Nước ta đang trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, việc thông qua Luật Trưng cầu ý dân tạo bước tiến mới trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân. Từ đây cho thấy, quyền làm chủ của nhân dân trên đất nước ta luôn được phát huy cao độ.

Thật vậy, trưng cầu ý dân là phương thức để người dân thể hiện rõ nhất quyền làm chủ của mình. Qua đó, người dân tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Bởi “Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước” (Điều 3 của Luật Trưng cầu ý dân giải thích). Đây cũng là điều kiện bảo đảm cho sự đồng thuận cao trong xã hội, thống nhất ý chí và hành động.

Không phải đến khi Luật Trưng cầu ý dân ra đời, quyền làm chủ của người dân mới được phát huy. Trải qua các giai đoạn của tiến trình lịch sử, chúng ta thấy “dân là gốc” luôn là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta. Mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân luôn được đề cao, phát huy, tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo nhận định của các đại biểu Quốc hội, Luật Trưng cầu ý dân là sự kế thừa những giá trị dân chủ đã và đang được thực hiện tại nước ta, đồng thời tạo ra bước tiến mới trong việc triển khai thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân. Dân là gốc, dân là người chủ của đất nước, mọi vấn đề hệ trọng của quốc gia phải có ý kiến của nhân dân là điều tất nhiên.

Lắng nghe dân, yêu cầu không bao giờ thừa trong việc lãnh đạo, quản lý, đối với những vấn đề quan trọng của quốc gia càng cần được chú trọng. Khối đồng thuận toàn dân tộc tạo nên sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên tiến trình phát triển./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết