Tiếng Việt | English

18/10/2021 - 18:36

Long An: Thành lập Tổ công tác đặc biệt giúp đỡ doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND tỉnh Long An vừa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Long An luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm là Tổ phó Thường trực.

Đồng thời, Tổ công tác đặc biệt còn có các Tổ phó là Giám đốc các Sở gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; các thành viên là Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, tổ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và ban hành các kế hoạch, giải pháp, chính sách theo thẩm quyền để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tăng cường nguồn lực phục hồi kinh tế.

Ngoài ra, Tổ công tác  còn tham mưu UBND tỉnh nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

Tham mưu loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tổ còn có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị./.

Tấn Lộc      

Chia sẻ bài viết