Tiếng Việt | English

20/08/2015 - 09:55

Long An: Xây dựng nông thôn mới cần những đột phá mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy: Đức Huệ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa; Đảng ủy và Ban Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua giám sát cho thấy, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tích cực; tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.


Đường giao thông nông thôn được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới

Hiệu quả từ sự tập trung thực hiện

Các địa phương, đơn vị xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và nhân dân trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, chủ động, tập trung lồng ghép vốn của các chương trình khác gắn với lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân, cộng đồng dân cư trong XDNTM có chuyển biến mạnh mẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình đầu tư XDNTM, hầu hết các xã được giám sát đều có sự gia tăng về số tiêu chí đạt. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn được cải thiện rõ rệt, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao đời sống người dân. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; vai trò chủ thể của nông dân ngày càng được phát huy,… góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của từng địa phương và của tỉnh.

Vẫn còn những hạn chế

Đó là việc triển khai, quán triệt Chương trình có nơi chưa kịp thời, chưa quan tâm đúng mức và thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện; quan điểm phát triển đồng bộ trong XDNTM có lúc, có nơi chưa bảo đảm; một số địa phương xác định lộ trình xã đạt chuẩn NTM chưa phù hợp, có nơi còn nóng vội; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương có mặt chưa chặt chẽ, chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh.

Công tác tuyên truyền còn hạn chế, do đó một bộ phận nhân dân chưa phát huy vai trò chủ thể của mình; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp quy hoạch và đề án XDNTM ở nhiều nơi còn mang tính hình thức.

Khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều cán bộ tham gia Chương trình hiểu chưa đầy đủ, chưa đúng về nội dung các tiêu chí. Có tiêu chí quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy một số địa phương chưa thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát,...

Cần những đột phá mới

Thời gian tới cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá sau:

Một là, Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm làm chuyển biến nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát huy một cách mạnh mẽ tinh thần làm chủ của người dân.

Hai là, Xây dựng chỉ tiêu cứng và chỉ tiêu phấn đấu về số xã đạt chuẩn NTM cho các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo việc rà soát, đánh giá lại các tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh, lập kế hoạch năm thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Trước mắt, tập trung hỗ trợ các xã có khả năng đạt tiêu chí NTM trong năm 2015, đảm bảo cuối năm 2015 có 22% số xã đạt tiêu chí XDNTM theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

Ba là, Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh; kịp thời củng cố thành viên Ban chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách cụ thể ở từng cấp. Đối với cấp huyện, cấp xã phải quan tâm phân công cán bộ đủ năng lực theo dõi việc thực hiện chương trình, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin để phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ XDNTM.

Bốn là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương giai đoạn 2016-2020 kết thúc thực hiện hoạt động Về nguồn, sử dụng nguồn kinh phí này để đầu tư XDNTM; cụ thể đối với các xã đã đạt chuẩn NTM vẫn tiếp tục hỗ trợ kinh phí (vốn mồi) 500 triệu đồng để duy trì và hoàn thành tốt hơn nữa các tiêu chí đã đạt, hỗ trợ kinh phí 1 tỉ đồng cho các xã còn lại để phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tiếp tục đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân để đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.

Năm là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương cho triển khai thi công trước các công trình để 8 xã điểm đạt chuẩn NTM trong năm 2015, nguồn kinh phí bố trí thanh toán từ năm 2016 trở đi.

Sáu là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X chỉ tiêu trên 50% số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020; các địa phương cần có lộ trình và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao./.

Phạm Hồng Hạnh

Chia sẻ bài viết