Tiếng Việt | English

21/01/2016 - 18:46

Mỗi người thi đua làm tốt phần việc của mình

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cũng khẳng định và làm rõ hơn bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều tự hào vì có một Đảng xứng đáng làm đội tiền phong của mình, vì có một Đảng xứng đáng làm đại biểu trung thành lợi ích của mình. Đi đôi với niềm tự hào đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi thành viên trong cộng đồng đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đội tiền phong của mình, đối với tổ chức đại biểu của mình.

Niềm tự hào và trách nhiệm, nghĩa vụ đó phải được thể hiện một cách đầy đủ và cụ thể đối với Đảng, đối với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Một trong những suy nghĩ và hành động thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm và nghĩa vụ đó đối với Đảng, với cộng đồng là lúc nào cũng hướng về Đảng, hướng về cộng đồng và thể hiện niềm tin tuyệt đối vào đội tiền phong, vào tổ chức đại biểu của mình.

Nhưng nếu chỉ suy nghĩ và hành động chung chung thì chưa đủ mà phải theo kế hoạch. Hướng về Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, mọi người cùng thi đua làm tốt phần việc của mình thì sẽ góp phần vào thành công chung của Đảng, của cộng đồng./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết