Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 11:03

Muốn Đảng mạnh, trước hết cơ quan Đảng phải mạnh

Tôi nhớ mình đã đọc, đã nghe phát biểu của một vị lãnh đạo cấp Trung ương rằng: Muốn Đảng mạnh, trước hết cơ quan Đảng phải mạnh. Soi rọi lại thời điểm này, khi Đại hội (ĐH) cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công, trong đó, có nội dung hết sức quan trọng mà chúng ta đã làm tốt, đó là nhân sự tham gia vào ban chấp hành đủ mạnh để bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Hôm nay, ngày 14-10-2015, khai mạc ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về ĐH với niềm tin ĐH sẽ chọn lựa được những đại biểu ưu tú, đủ sức, đủ tài để xây dựng một cơ quan lãnh đạo vững mạnh, thực hiện với hiệu quả cao nhất Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần này.

5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,... Đời sống người dân không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao. Những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua sẽ được tiếp tục phát huy, là nền tảng để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này.

Chính vì vậy, ngoài các nhiệm vụ quan trọng khác, chúng ta tin tưởng rằng, ĐH sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh bầu vào Đoàn đại biểu tham dự ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp vào thành công của ĐH, đồng thời tiếp thu nghị quyết ĐH, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này nhằm góp phần xây dựng đất nước và tỉnh Long An ngày càng giàu mạnh./.

Lê Thanh

Chia sẻ bài viết