Tiếng Việt | English

24/03/2021 - 16:41

Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại chiến tranh xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức Đoàn tiếp tục tập hợp ĐVTN gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, “hành quân theo chân Bác”, “hành quân theo bước chân những người anh hùng”, tiếp bước cha anh đi đầu trong công cuộc đổi mới. Bước vào thời kỳ phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để phát huy truyền thống vẻ vang và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đa dạng hóa hình thức tập hợp ĐVTN; Tăng cường tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng, xây dựng đội ngũ ĐVTN có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn bằng nhiều giải pháp đồng bộ sẽ phát huy những truyền thống vẻ vang của Đoàn, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết