Tiếng Việt | English

26/09/2022 - 11:00

Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An, UBKT Công đoàn (CĐ) các cấp chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ CĐ Việt Nam, tính đến nay, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa kiểm tra tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ

Toàn tỉnh hiện có 1.302 UBKT CĐ các cấp, với 4.310 ủy viên và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra. Thời gian qua, UBKT LĐLĐ tỉnh và UBKT CĐ các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ, phát huy hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn đối với CĐ cấp dưới. Hàng năm, UBKT CĐ các cấp kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam, dấu hiệu vi phạm, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ,...

Phó Chủ tịch LĐLĐ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Thủ Thừa - Võ Đức Huy chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, UBKT LĐLĐ huyện có kế hoạch, lịch kiểm tra, giám sát định kỳ. Tính đến nay, UBKT LĐLĐ huyện thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao trong năm 2022. Trong đó, UBKT LĐLĐ huyện chú trọng kiểm tra việc thu, chi kinh phí và đoàn phí CĐ, tỷ lệ chi cho các hoạt động của CĐ cơ sở; qua đó kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh toàn diện”.

UBKT LĐLĐ huyện Đức Hòa cũng nỗ lực trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, nội dung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ trong giai đoạn này tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; chỉ thị, quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của CĐ cấp trên; công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và kết quả thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-BCH, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT CĐ. Trong năm 2022, UBKT LĐLĐ huyện kiểm tra Điều lệ CĐ cấp dưới được 89/15 cuộc; kiểm tra tài chính, tài sản CĐ cùng cấp 1 lần và CĐ cơ sở đạt 85% chỉ tiêu; đồng thời, giám sát cùng cấp 1 lần, cấp dưới 3 lần.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/8/2022, UBKT CĐ các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam hàng năm đối với CĐ cùng cấp và cấp dưới với tổng số 11.257 cuộc, trong đó, kiểm tra cùng cấp 7.521 cuộc, kiểm tra cấp dưới 3.483 cuộc.

Xử lý, khắc phục các trường hợp vi phạm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBKT CĐ các cấp là phát hiện các trường hợp vi phạm và kịp thời có biện pháp hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT CĐ các cấp chủ động nắm tình hình đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ. Theo đó, UBKT CĐ các cấp xác định rõ nội dung, đối tượng, xử lý thông tin chính xác và tiến hành kiểm tra, kịp thời đánh giá ưu, khuyết điểm, kết luận có vi phạm hay không vi phạm, biện pháp khắc phục.

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ TP. Tân An - Lê Thị Nguơn cho biết: “Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện các biểu hiện vi phạm hoặc trường hợp vi phạm thì UBKT LĐLĐ TP.Tân An tiến hành xử lý ngay. Trong lớp tập huấn về hoạt động kiểm tra hàng năm, UBKT LĐLĐ thành phố nhấn mạnh nội dung mà UBKT CĐ cơ sở còn yếu, thiếu sót, thực hiện chưa đúng. Đồng thời, thông qua nhiều hình thức hướng dẫn, UBKT CĐ cơ sở nắm rõ nội dung hoạt động kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh”.

Tính đến nay, UBKT CĐ các cấp kiểm tra 795 cuộc, trong đó, kiểm tra cùng cấp 529 cuộc, cấp dưới 266 cuộc. Qua kiểm tra, UBKT CĐ các cấp phát hiện 6 cán bộ, đoàn viên vi phạm, trong đó, 1 tổ chức và 5 cá nhân phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Các trường hợp vi phạm chủ yếu về tiêu chuẩn cán bộ, quy trình giới thiệu nhân sự, việc công khai tài chính; việc trích nộp kinh phí CĐ và đóng đoàn phí không đúng quy định; nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động, chế độ sinh hoạt, nhiệm kỳ đại hội; quản lý, sử dụng tài chính CĐ không đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT CĐ các cấp kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức CĐ và phong trào công nhân, viên chức, lao động. Nhờ vậy, nhiều nơi sau kiểm tra nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường vai trò lãnh đạo của CĐ cấp trên, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ; giúp cho các tập thể và cá nhân nhận rõ thiếu sót, khuyết điểm và tính chất, mức độ vi phạm để khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng nội quy và phân công cán bộ trực, tiếp đoàn viên, người lao động và tư vấn pháp luật; thông báo lịch tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động của lãnh đạo đơn vị. Tính đến ngày 31/8/2022, UBKT CĐ các cấp tiếp nhận 955 đơn khiếu nại, tố cáo của 2.466 lượt công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên CĐ, trong đó, 953 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo. Nội dung các đơn phần lớn liên quan đến việc chi trả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, hợp đồng lao động, các chế độ trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Những đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ chủ yếu tập trung phản ánh việc một số cán bộ CĐ vi phạm điều lệ, nghị quyết và các quy định của CĐ, vi phạm công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ và phản ánh một số cán bộ CĐ chưa thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động,...

Theo thống kê của UBKT LĐLĐ tỉnh, hầu hết các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của CĐ được UBKT CĐ các cấp tiến hành kiểm tra, xác minh và đề nghị thường trực CĐ cùng cấp xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Riêng các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác cũng được CĐ tích cực phối hợp tham gia giải quyết. Nhờ sự vào cuộc của UBKT CĐ các cấp, 1.076 người được trở lại làm việc, 32 người được hạ mức kỷ luật, trong đó, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 8,01 tỉ đồng; 1624 người được giải quyết về lương, 776 người được giải quyết về bảo hiểm xã hội, 78 người được giải quyết về bảo hiểm y tế, 1.151 người được giải quyết về bảo hiểm thất nghiệp, 1.104 người được giải quyết về chế độ trợ cấp thôi việc.

Với sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của UBKT LĐLĐ tỉnh, UBKT CĐ các cấp góp phần nâng cao ý thức chấp hành điều lệ; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ; ngăn ngừa tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí;... từ đó giúp xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết