Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 13:50

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết (NQ) với nhiều nội dung quan trọng, quyết định đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Vì vậy, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền cụ thể hóa thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, sớm đưa NQĐH vào cuộc sống.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh cần quan tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt NQĐH XI phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng, làm cho NQ của Đảng thấm nhuần trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Về nội dung: Đối với cán bộ chủ chốt (cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương), báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới của NQĐH. Tập trung phân tích một số kết quả nổi bật trong thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; đặc biệt là đi sâu phân tích, làm rõ phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đối với đảng viên, quần chúng ở cơ sở, báo cáo viên tập trung giới những nội dung cốt lõi, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn từng lĩnh vực của người học nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tiễn công tác.

- Về hình thức học tập: Đối với cán bộ chủ chốt, đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận, quán triệt các vấn đề quan trọng, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực và các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Đối với cán bộ cơ sở, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đối tượng và địa bàn để chọn hình thức, phương pháp truyền đạt phù hợp, tạo điều kiện thuân lợi để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia được nhiều nhất. Có thể sử dụng hình thức trực tiếp hoặc hình thức trực tuyến phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, số liệu, hình ảnh minh họa trong báo cáo, truyền đạt NQ để thu hút người nghe.

Đồng thời, cần đổi mới công tác quản lý, bảo đảm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự học tập, quán triệt NQ đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

Thứ hai, về báo cáo viên: Cần thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp ủy (hoặc thường vụ cấp ủy) là người làm nhiệm vụ báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung NQĐH XI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, bảo đảm về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng có kỹ năng, phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu,... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng.

Thứ ba, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQĐH XI chất lượng, hiệu quả. NQĐH XI Đảng bộ tỉnh có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc rất lớn vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành trong tỉnh. Thực tế vừa qua, chúng ta đã chú trọng nội dung này, nhưng vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, chương trình, kế hoạch hành động còn chung chung, chưa thật cụ thể, sát với tình hình thực tế. Vì vậy, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và nguồn lực, kinh phí thực hiện, đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng và xác định lộ trình, thời gian thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào NQĐH, tài liệu hỏi đáp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, tăng cường thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hình thức, phương thức tuyên truyền phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện NQ trong nhân dân.

Báo Long An, Đài Phát thanh - Truyền hình Long An, cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và đài truyền thanh các cấp trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề,... tuyên truyền những nội dung chủ yếu của NQĐH; kịp thời thông tin tình hình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQĐH; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; đồng thời phê phán những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt NQĐH XI Đảng bộ tỉnh.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện NQ, kịp thời báo cáo kết quả về ban thường vụ cấp ủy và cấp trên trực tiếp; định kỳ phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Tóm lại, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện NQ, bảo đảm NQ đi vào cuộc sống. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý cần phải làm cho NQ của Đảng thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân hiểu sâu sắc, cặn kẽ những nội dung trong NQ của Đảng. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.

UV.BTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Chia sẻ bài viết