Tiếng Việt | English

25/11/2020 - 09:18

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên nơi cư trú

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên (ĐV) đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, các ĐV đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang,... vừa sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc, vừa giữ mối liên hệ mật thiết với người dân nơi cư trú nhằm tăng cường trách nhiệm, đóng góp ý kiến với cấp ủy nơi cư trú về công việc chung của địa phương, khắc phục biểu hiện sống xa dân.

Tuy nhiên, hiện nay, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ, đảng bộ địa phương chủ yếu báo cáo thành tích hoạt động, chưa phát huy được tinh thần đóng góp, hiến kế xây dựng địa phương của ĐV tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Việc nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú chưa đúng thực chất so với quá trình ĐV thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ ở địa phương. Việc thông tin giữa cấp ủy nơi ĐV công tác với cấp ủy nơi cư trú chưa thường xuyên, liên tục.

Để phát huy nguồn lực của ĐV sinh hoạt nơi cư trú, các chi ủy, cấp ủy cơ sở cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; có thể sinh hoạt chuyên đề bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để ĐV thảo luận, đóng góp ý kiến;... Từng chi bộ có sơ kết, tổng kết, đánh giá khách quan về mặt được, chưa được trong việc thực hiện Quy định số 213 để ngày càng hiệu quả, chất lượng./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết