Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 10:37

Nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp

Những năm qua, Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển của DN để định hướng, lãnh đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp cùng chuyên môn đổi mới phương pháp quản trị, điều hành theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy khối DN đã thực hiện tốt chức năng cầu nối, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của DN. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN tiếp tục giữ được sự ổn định và phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh những thành quả, hoạt động của tổ chức Đảng trong các DN còn nhiều hạn chế. Vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể ở một số DN còn mờ nhạt. Hiệu quả về lãnh đạo các đoàn thể và nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa cao, chưa phát huy hết vai trò cầu nối giữa DN và Nhà nước.

Tổ chức Đảng trong DN có vị trí rất quan trọng, chính vì vậy, Đảng ủy khối DN cần tập trung hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao vai trò của chi bộ, đảng bộ cơ sở và thật sự là hạt nhân chính trị trong DN. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, công nhân, lao động; xây dựng tư tưởng đột phá, dám nghĩ, dám làm, tạo động lực và kết quả thi đua trong sản xuất. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, tư duy kinh tế thị trường, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các cấp ủy với chuyên môn vì mục tiêu chung đưa DN phát triển, xây dựng văn hóa trong DN. Quan tâm làm tốt công tác cán bộ, xây dựng nguồn lao động chất lượng cao, chuyên gia giỏi trong DN, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

N.D.P

 

Chia sẻ bài viết