Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nói thẳng-nói thật

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực của thủ trưởng cơ quan, đơn vị

 Tiếp công dân là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhiệm vụ công tác thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đây là hình thức biểu hiện trực tiếp của nền dân chủ XHCN, của mối quan hệ công dân với Nhà nước.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo (KN, TC) và Nghị định 53/2005/NĐ-CP, ngày 19-4-2005 của Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngoài việc trực tiếp tiếp công dân còn phải tổ chức công tác tiếp công dân ở cơ quan, đơn vị mình. Tiếp công dân của thủ trưởng là để trực tiếp lắng nghe, trực tiếp xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc xem xét, giải quyết các KN, TC thuộc thẩm quyền của mình. Đồng thời, thông qua trực tiếp tiếp công dân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị biết được tình hình KN, TC và việc giải quyết KN, TC của các bộ phận thuộc quyền, từ đó có những biện pháp kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC. Bởi chính vì lẽ đó, thủ trưởng các đơn vị cần tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình trong việc tiếp công dân như: Bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định tại Điều 76 Luật KN, TC,... Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị còn phải tiếp công dân đột xuất mà không căn cứ vào lịch tiếp công dân định kỳ, để từ đó lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh tình hình việc giải quyết hồ sơ, công việc cũng như phong cách, thái độ của cán bộ, công chức nơi nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân.

Tóm lại, KN, TC là một trong những quyền cơ bản của công dân. Đó là một phương thức thể hiện quyền dân chủ của nhân dân và là một trong những phương thức thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với bộ máy Nhà nước và công chức Nhà nước. Do đó, việc quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác tiếp công dân giải quyết KN, TC của công dân là một việc hết sức cần thiết và quan trọng trong tình hình hiện nay.

Nguyễn Lang

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nâng caovai trò