Tiếng Việt | English

18/12/2018 - 08:47

Nâng chất các cuộc họp

Hội họp là hoạt động không thể thiếu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cuộc họp đều có nội dung, tính chất và đối tượng khác nhau. Thông qua cuộc họp, các đại biểu có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và phối hợp công tác để triển khai tốt nhiệm vụ đề ra; đồng thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, hạn chế, nhất là những vấn đề tồn đọng.

Tuy nhiên, một số cuộc họp chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa đạt hiệu quả thiết thực, chưa được chuẩn bị kỹ về công tác tổ chức, nội dung, nhiều vấn đề chưa đi đến thống nhất; tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành nội quy, quy chế hội họp vẫn không nghiêm, còn tình trạng dự họp không đúng thành phần, đi trễ về sớm, làm việc riêng, đọc báo, xem điện thoại trong lúc họp; ít tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, có chỉ định thì mới phát biểu; số lượng hội họp còn nhiều, dàn trải, hình thức gây lãng phí, tốn kém cho các đơn vị, địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, các cấp, các ngành, từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc những quy tắc ứng xử trong hội họp, từ việc đúng thành phần, đúng thời gian, trang phục phù hợp với tính chất cuộc họp cho đến thái độ, hành vi, nghiên cứu kỹ các tài liệu khi dự cuộc họp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc họp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài liệu và chế độ, chính sách đối với đại biểu; nâng cao chất lượng, giảm số lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức họp, phục vụ kịp thời yêu cầu chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của người chủ trì trong việc điều hành cuộc họp, chú trọng thảo luận vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những ý kiến xác đáng, tránh lan man, kể lể, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc và kết luận, đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thống nhất.

Nâng chất các cuộc họp đã và đang là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm và thực hiện nghiên túc. Việc chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp chu đáo, hiệu quả, có chất lượng sẽ góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH./.

Hải Lan

Chia sẻ bài viết