Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 08:17

Ngành nội chính Đảng 50 năm hình thành và phát triển

Nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, cách đây 50 năm, vào ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133/NQ-TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương (nay là Ban Nội chính Trung ương Đảng).

Lê Văn Phương- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An

Sau 25 hoạt động và trưởng thành, đến năm 1991, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 23-12-1991 quy định chức năng, nhiệm vụ mới đối với Ban Nội chính Trung ương, theo đó, Bộ Chính trị nêu rõ: “Đặc biệt, đối với một số vụ án quan trọng có ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có liên quan đến cán bộ cao cấp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần cho phương hướng chỉ đạo thì Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị ý kiến đề xuất; đồng thời giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở các ngành: Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Hải quan, Trọng tài kinh tế Nhà nước, Hội Luật gia,…”.

Đến tháng 5-2007, Ban Nội chính Trung ương được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng theo quyết định của Bộ Chính trị. Sau 5 năm được hợp nhất, đến năm 2012, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW và 159-QĐ/TW thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Về cơ bản, Ban Nội chính Trung ương có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất; Hướng dẫn, kiểm tra; thẩm định các nội dung có liên quan đến lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia ý kiến về công tác cán bộ trong các cơ quan nội chính Trung ương; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An được thành lập vào tháng 8-1983. Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần giải thể và tái lập nhưng suốt 32 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An qua các thời kỳ đều nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ thực tế công tác qua các thời kỳ, nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy nhanh chóng trưởng thành, tiến bộ và vững vàng về bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, đạo đức cách mạng, thể hiện cao tính liêm khiết, trong sạch, trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là niềm cổ vũ, động viên đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác Nội chính Đảng trên địa bàn tỉnh Long An qua từng giai đoạn cách mạng.

Phát huy những thành tích và truyền thống tốt đẹp, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tiếp tục ra sức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện bản lĩnh chính trị, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhóm nhiệm vụ được quy định tại Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tại Quyết định số 1455-QĐ/TU, ngày13-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh để Long An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.

Lê Văn Phương (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết