Tiếng Việt | English

01/08/2021 - 05:50

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2021):

Ngành Tuyên giáo Long An: Phát huy vai trò sứ mệnh “Đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển”, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Ngày 01/8 năm nay, ngành Tuyên giáo của Đảng ta kỷ niệm lần thứ 91 năm Ngày truyền thống của mình (01/8/1930 - 01/8/2021). Tuy là kỷ niệm năm lẻ, nhưng đến ngày truyền thống của ngành vẫn khơi dậy trong đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo một cảm xúc và niềm tự hào trong công việc.

Trải qua lịch sử 91 năm hình thành, xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách và đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng nói chung và tỉnh Long An nói riêng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xác lập, truyền bá và phát triển hệ tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; đồng thời, là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn hóa; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”
(Ảnh: Hồng Anh)

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội,…phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng đến nay, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo tỉnh đã không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nổi bật là: Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết cấp ủy đảng các cấp năm 2021, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời đề xuất cấp ủy xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động hầu hết các địa phương trong tỉnh, ngành Tuyên giáo đã cùng với các cấp, các ngành phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đánh giá cao mô hình "Dưới cờ Tổ quốc, chúng em kể chuyện Bác Hồ” tại Trường THCS Hậu Nghĩa (Ảnh tư liệu)

Có thể nói, chưa bao giờ công tác tuyên giáo lại tham gia “xung kích” trên nhiều “mặt trận” để phối hợp giải quyết nhiều vấn đề mới, “nóng” nảy sinh trong thực tiễn như hiện nay. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn, cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt cho đất nước và tỉnh, nhất là tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu hết sức nặng nề đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ và hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò “đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển”, làm mới mình để theo kịp sự tiến bộ của xã hội, nhân dân, trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác tuyên giáo phải đi trước đón đầu, dự báo chính xác các vấn đề để chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền. Tăng cường và bảo đảm nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học, tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong công tác chính trị tư tưởng.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm của đại dịch Covid-19; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đồng thời, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất phát triển KT-XH nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra.

3. Tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và sự đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân.

4. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả; kịp thời đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là việc lợi dụng tình hình phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

5. Ban Tuyên giáo các cấp cần phối hợp tham mưu cấp ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, làm việc nghiêm túc, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 91 năm qua, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với những diễn biến phức tạp của tình hình, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt là tập trung tuyên truyền thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của Trung ương, tỉnh đề ra: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, vì một tỉnh Long An phát triển nhanh, bền vững và hội nhập vững chắc vào đời sống chính trị, KT-XH của đất nước./.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Chia sẻ bài viết