Tiếng Việt | English

28/10/2020 - 09:01

Nghiêm túc, trách nhiệm đóng góp dự thảo văn kiện

Từ số báo ra ngày thứ hai (26/10/2020) đến số báo ra ngày thứ năm (29/10/2020), Báo Long An đăng toàn bộ dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đây là những dự thảo văn kiện, báo cáo sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng là sự kiện đặc biệt quan trọng, trong đó văn kiện đại hội vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc, có tính chính trị chỉ đạo lâu dài và ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội nhằm phát huy trí tuệ tập thể; thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia hoạch định đường lối, chủ trương và những quyết sách quan trọng của đất nước. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương chuẩn bị tốt và có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân”.

Để có những đóng góp giá trị, bám sát thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nghiên cứu kỹ dự thảo văn kiện, báo cáo, góp ý bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng - an ninh; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện, báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng phải dựa trên tinh thần xây dựng, đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên; nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp khắc phục để tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước bền vững. Qua đó, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động; giúp các cấp ủy nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; kịp thời bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ ngày 20/10 đến 20/11/2020, thông qua nhiều hình thức, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên) tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đây là những công việc rất khẩn trương, quan trọng, đòi hỏi tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và kiều bào đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, cùng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, đồng thời thể hiện tình cảm, niềm tin, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tâm An

Chia sẻ bài viết