Tiếng Việt | English

19/05/2022 - 08:35

Nhận diện, phê phán các luận điệu xuyên tạc, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt Nam đầu tiên cũng là người lựa chọn, triển khai trong thực tiễn con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam từ những năm 20 của thế kỷ XX. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin đã, đang và sẽ là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam...

Hiểu rõ những giá trị Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, xã hội Việt Nam, các thế lực phản cách mạng luôn âm mưu, tìm mọi thủ đoạn tấn công, xuyên tạc, phủ định công lao, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin tiến tới mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị trên đất nước ta. Do đó, việc nhận diện, bóc trần thủ đoạn này là một nội dung cốt lõi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước không ngừng câu kết, móc nối hình thành các hội, nhóm, thiết lập hàng ngàn trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, sử dụng các báo, đài nước ngoài làm công cụ, tạo lập diễn đàn, thường xuyên tổ chức các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta trên Internet, mạng xã hội bằng các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Chúng tập trung vào 7 nội dung sau: (1) Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (2) Hạ thấp, phủ nhận thành tựu, khoét sâu, thổi phồng những khó khăn, sai lầm trong phát triển KT - XH; (3) Lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo đẩy mạnh “dân chủ, nhân quyền”, tạo bất ổn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (4) Hình thành và hậu thuẫn các “hội”, “nhóm” núp danh “xã hội dân sự” để gia tăng các hoạt động chống phá; (5) Tán phát các ấn phẩm văn học, nghệ thuật, phim, tài liệu có quan điểm sai trái, thù địch để tuyên truyền chống phá; (6) Tác động trí thức, văn nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng, phóng viên có “tư tưởng cấp tiến” để tạo dựng “ngọn cờ” tập hợp lực lượng chống phá; (7) Lợi dụng các sự kiện chính trị, lịch sử truyền thống cách mạng, kỷ niệm những ngày lễ lớn, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để gia tăng các hoạt động chống phá.

Với dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động không từ bỏ thủ đoạn thâm độc nào, điên cuồng xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hàng năm, cứ gần đến Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5), các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng tăng cường chống phá, xuyên tạc tư tưởng và thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung vào 3 nội dung sau:

Một là, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó phủ nhận công lao của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, khi cho rằng những thành quả của kháng chiến cũng chỉ là sự ăn may mà thôi!

Hai là, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là nhắc lại những tư tưởng tồn tại trước đó trong lịch sử, đặc biệt là tư tưởng của Mác, Ănghen, Lênin. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là một nhà tư tưởng.

Thứ ba, đề cao vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản.

Với những nội dung nêu trên, chúng nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam; triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Người, nhằm đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các giải pháp phản bác lại các thông tin xấu, độc, nhất là các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng vững chắc trong đời sống tinh thần của xã hội.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo về phẩm chất, trình độ, năng lực, hết lòng vì nước, vì dân; phát triển KT - XH, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người. Phát huy thế mạnh của các kênh thông tin, đặc biệt là phát huy vai trò lực lượng 35 các cấp trong hoạt động chia sẻ, đăng tải các tin, bài viết phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Qua đó, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người.

Thứ tư, kịp thời phát hiện, răn đe, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Chia sẻ bài viết