Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 10:55

Nhân sự trong nhiệm kỳ mới cần được nâng chất

Để xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, có năng lực, trong đó, đức là “gốc”, là nền tảng.

Với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt”, đòi hỏi các cấp ủy Đảng hơn bao giờ hết, phải thật sự vững vàng, giữ được bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính Đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, gần đây, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của công tác cán bộ, cụ thể như: “Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc”, “Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém”,... Từ đó, trong công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy tại đại hội các cấp lần này, nhất thiết phải lựa chọn cho được những đồng chí có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Song Nguyễn

Chia sẻ bài viết